skip to Main Content

   เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.ในวันที่ ๒ ของการประชุมวิชาการฯ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนปิดการสัมมนาเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการคหกรรมศาสตร์ภาคบรรยาย ๔ เรื่อง ได้แก่

๑) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้านเครื่องนุ่งห่มของผู้สูงอายุขนเผ่ากระเหรียงในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศิริจันทร์ อุปาละ

๒) ภาพนกยูงผลิตจากรังไหมแบะตกแต่งด้วยวัสดุสังเคราะห์ โดย อดิสรณ์ และคณะ

๓) ผลของการทดแทนแป้งข้าวสาลีด้วยแป้งข้าวสังข์หยดต่อคุณภาพของแครกเกอร์สอดไส้เนยเมล็ดทานตะวัน โดย จันทนี ธีรเวชเจริญชัย และคณะ

๔) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท็อฟฟี่เค้กกล้วยหอมด้วยเนยสวนดุสิต โดย สุธิดา โสดา และคณะ

Back To Top
Search