skip to Main Content

      เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “ผู้สูงอายุ ๔.๐” โรงแรมมารวยการ์เด้น แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้เกิดการถ่ายทอด เผยแพร่ แบ่งปัน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการบรรยาย การเสวนา การจัดนิทรรศการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการศึกษาค้นคว้าอื่นๆ

         ซึ่งทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการกล่าวเปิดงาน และแสดงความยินดีกับสมาคมฯ ที่มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจในการในการสร้างพลังการขับเคลื่อนในรูปแบบของนักวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.ศรันยา คุณะดิลก นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปภัมภ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

Back To Top
Search