skip to Main Content

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ

การประกวดแข่งขันวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ๔ ประเภท

1. การประกวดพานแหวนหมั้น ระดับประถมศึกษา

2. การประกวดพานสินสอด ระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3. การประกวดพานรับน้ำพระพุทธมนต์ ระดับอุดมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

4. การประกวดพานขันหมาก ระดับประชาชนทั่วไป

ในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภายใต้หัวข้อ “พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คหกรรมศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถมารถสแกนข้อมูลเกณฑ์การประกวดแข่งขัน และส่งใบสมัคร ได้ที่ QR Code ประชาสัมพันธ์ 

หรือลิงค์ https://cdn2.me-qr.com/pdf/18085030.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้อำนวยการธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์ โทร 081-1925995

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร สนหอม โทร 087-0275889

 

Back To Top
Search