skip to Main Content

เกียรติบัตรการประกวดแข่งขันวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
การประกวดแข่งขันวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ๔ ประเภท
1. การประกวดพานแหวนหมั้น ระดับประถมศึกษา
2. การประกวดพานสินสอด ระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. การประกวดพานรับน้ำพระพุทธมนต์ ระดับอุดมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4. การประกวดพานขันหมาก ระดับประชาชนทั่วไป

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภายใต้หัวข้อ “พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คหกรรมศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 
Back To Top
Search