skip to Main Content
  1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
  2. ส่งเสริมให้นักคหกรรมศาสตร์ค้นคว้าวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. สนับสนุนส่งเสริมให้นักคหกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาทางด้านวิชาการ
  4. ส่งเสริมให้สมาชิกมีสมรรถภาพในการเป็นผู้นำในหน้าที่การงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน
  5. ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
  6. ให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรม และมีสัมพันธภาพอันดีกับสถาบันคหกรรมศาสตร์นานาชาติ
  7. รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
Back To Top
Search