skip to Main Content

     สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์   จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๙๘ โดยมีคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ์ และคณะ ริเริ่มดำเนินการก่อตั้ง โดยมีคุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนแรก

     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๖

 

    เครื่องหมายสมาคมฯ

 
 
 
      ลูกกุญแจสีทองอยู่บนพื้นสีฟ้าในรูปเรือนทรงไทย ภายใต้พระมหามงกุฎราชินี แถบแพรสีขาว มีอักษรย่อ คศท. เครื่องหมายนี้บรรจุในวงกลมสองชั้น มีชื่อสมาคมฯ อยู่ระหว่างวงกลมทั้งสองวง
Back To Top
Search