skip to Main Content

    เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ดร.ศรันยา คุณะดิลก และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
     การรายงานผล : ในปี ๒๕๖๑ สมาคมฯได้จัดทำกิจกรรมต่างๆจำนวน ๑๗ กิจกรรม เป็นกิจกรรมประเภทงานประชุมกรรมการ งานประชุมวิชาการ งานวารสาร และงานสังคมอื่นๆ
      การรายงานของผู้สอบบัญชี : เป็นการรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕๕๙
นอกจากนี้ ยังได้มีการแจ้งผลการคัดเลือกและแนะนำตัวคณะกรรมการอำนวยการของสมาคมฯประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ ท่าน

Back To Top
Search