skip to Main Content

     เมื่อเวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.ของเช้าวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่ ๒ ของงาน มีการเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมผู้สูงอายุ”โดย ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย,คุณจาริณี จิระพันธุ์ และ คุณอภิทาน ลี ดำเนินการเสวนา โดย อาจารย์จันทร์จนา พันธ์วัฒนา เป็นการเสวนาที่มีประโยชน์อย่างมากโดยกล่าวถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบของงานวิจัยและการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ นอกจากนี้ ท่านวิทยากรยังได้แนะนำกระบวนการวิจัยที่เป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์และเป็นไปตามข้อกำหนดของแหล่งทุนวิจัยหลายแห่งที่นักวิจัยและนักวิชาการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคิดพัฒนางานและออกแบบงานวิจัยได้

Back To Top
Search