skip to Main Content

     วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ข่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.เป็นการเสวนาเรื่อง “สูงวัย ใช่เลย” ร่วมเสวนาโดยท่านวิทยากรชุมชนทางคหกรรมศาสตร์ที่เป็นผู้แทนจากองค์กรท้องถิ่น และผู้แทนกลุ่มชุมชนเอง เกี่ยวกับผลงานคหกรรมศาสตร์ ๓ ด้าน ได้แก่

๑) ด้านอาหาร : ข้าวโป่ง โดย คุณสกลภัทร อินเอี่ยม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จังหวัดนครราชสีมา
๒) ด้านผ้า : ผ้าขาวม้า โดยผู้แทนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓) ด้านงานประดิษฐ์ : ฟางข้าวในแผ่นดินของพ่อ โดยผู้แทนจากจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ศรันยา คุณะดิลก และ รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย เป็นการเสวนาถึงการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของนักวิจัยที่ช่วยผลักดันด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด

Back To Top
Search