skip to Main Content

ประกาศสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขยายเปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารคหเศรษฐศาสตร์
ปีที่ 66 ฉบับที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566
สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โทร 02 241 5118 , 087-027-5889 , 064-615-5996
Email : [email protected]

Back To Top
Search