skip to Main Content

     ขอเชิญชาวคหกรรมศาสตร์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมฟังการบรรยาย และเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เจาะลึก ตรงประเด็น ในงานสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 “นวัตวิถี วิถีภูมิปัญญา วิถีคหกรรมศาสตร์ยั่งยืน” สนใจสอบถามข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โทร : 02 241 5118

Back To Top
Search