skip to Main Content
สมาคมคหเศรษศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขอเชิญร่วมพี่น้องชาวคหกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ
ร่วมกิจกรรมประกวดวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
1. การประกวดพานแหวนหมั้น ระดับประถมศึกษา
2. การประกวดพานสินสอด ระดับมัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. การประกวดพานรับน้ำพระพุทธมนต์ ระดับอุดมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4. การประกวดพานขันหมาก ระดับประชาชนทั่วไป
ในโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภายใต้หัวข้อ “พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คหกรรมศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สามารถมารถสแกนข้อมูลเกณฑ์การประกวดแข่งขัน และส่งใบสมัคร ได้ที่ QR Code ประชาสัมพันธ์ หรือ ลิงค์ https://cdn2.me-qr.com/pdf/18085030.pdf
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้อำนวยการธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์ โทร 081-1925995
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร สนหอม โทร 087-0275889
 
 
Back To Top
Search