skip to Main Content

     วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ เป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของภาครัฐต่อผู้สูงอายุ” โดยมีวิทยากรรับเชิญ ๒ ท่าน ได้แก่ นายแพทย์พลเลิศ พันธุ์ธนากุล อดีตผู้อำนวยการวชิรพยาบาล และ นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีราชา ซึ่งท่านมีผลงานที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ(ที่ปรึกษา)ด้านผู้สูงอายุระดับนานาชาติและองค์การอนามัยโลก (WHO) รวมถึงหน่วยงานภายในประเทศ และยังมีตำแหน่งเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่และเด็กจังหวัดนครราชสีมา และผลงานอื่นๆ ในหัวข้อดังกล่าวเป็นการเสวนาเกี่ยวกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยกล่าวถึงสิ่งที่ภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น สวัสดิการต่างๆ สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งตรงกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐  ที่เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการเสวนาครั้งนี้ มี ดร.ศรันยา คุณะดิลก นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้นำการเสวนา

Back To Top
Search