skip to Main Content

      ดร.ศรันยา เผือกผ่อง นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์​แห่งประเทศไทย​ในพระบรมราชินูปถัมภ์​ นำอุปนายก เลขานุการ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ผู้แทนนิสิตจากภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย เข้าทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์​พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงมีพระพลานามัย​แข็งแรงสมบูรณ์ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Back To Top
Search