skip to Main Content

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ โดยมี ดร.ศรันยา คุณะดิลก นายกสมาคมฯเป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมงานจัดสัมมนาประจำปีที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ วาระปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔

Back To Top
Search