skip to Main Content

    เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรรมการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการสมาคม ๒ ท่าน ท่านแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร ในโอกาสได้รับการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และท่านที่ ๒ คือ อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

 

Back To Top
Search