skip to Main Content

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 66 ฉบับที่ 1

อ่านต่อ
Back To Top
Search