skip to Main Content

วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 66 ฉบับที่ 1

การพัฒนาการออกแบบเสื้อคลุมแฟชั่นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อพัฒนาทักษะด้านประสาทสัมผัสระหว่างสายตาและนิ้วมือ ที่สามารถปรับแบบเป็นกระเป๋าเพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้งาน

Development of fashion jacket design for Early Childhood to develop sensory skills,eyes, and fingers that can be adapted into bags to increase utility.

กฤษณา  คงเลิศยศ, ณัฐพร  ยิ่งยงวัฒนกุล 1-18 

การพัฒนาเสื้อผ้าลำลองสำเร็จรูปจากผ้ามัดย้อม กรณีศึกษา แบรนด์ อินดี้ บลู

The development of ready-to-wear casual clothes from tie-dye fabrics Case study: Indy Blue Brand

อ้อยใจ เลิศล้ำ, ชฎาพร จันทร์พันธ์, สุภาพร ตาไข, อารยา อติโรจน์ และ รวินพัทธ์ กีรติพัฒน์ธำรง 19 – 36

การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมในรายวิชาการงานอาชีพโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The Development of Team Working Skills in Home Economics Subject Using Jigsaw Technique for Grade 6 Students.

ธัญชนก พุ่มขจร,  อรนุช หงษาชาติ และ สุทิศา ลิ้มสกุล 37 – 49

การยกระดับอาหารชาติพันธุ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

Upgrading ethnic food from local knowledge to tourism activities in Chiang Rai 

วาสนา ติวงค์, ประหยัด สายวิเชียร และ ภทรกรรณ ชัยแก้ว 50 – 63

ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบวัสดุปลายเปิดเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความจดจ่อใส่ใจของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3

The Effects of Using Creative art Activities With Open-Ended Material for Enhancing Attention Behavior of Kindergarten 3

รัตภรณ์ อุทุมพ, วณิชชา สิทธิพล และกิตติมา บุญยศ 64 – 74

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล

Parental participation in the children’s development enhancement of Rajamangala Kindergarten Demonstration School

พรศิริ แสนตุ้ม และวราภรณ์ นาคะศิริ 75 – 85 

เครื่องประดับของชาวขแมร์ลือ : การออกแบบเครื่องประดับจากใบตองแห้งเชิงสร้างสรรค์ 

Khmer Lue jewelry : creative design of jewelry from dried banana leaves

ณิชานันท์ ทําละเอียด, ขจร อิศราสุชีพ และ ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ 86 – 103

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ทอดมันหน่อไม้ดองที่มีสมุนไพรแตกต่างกัน  

Sensory characteristics and nutritional values of fried curry paste ball product using pickled bamboo shoots in coconut water containing different herbs

ธีรภาพ ปานคล้า , วิมลรัตน์ บรรจงแสวง, สุพรรณษา ทองเกษม, พรพาชื่น ชูเชิด, ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์,เมทณี นพคุณ และอภิเดช พงษ์ประจักษ์ 104 – 119

ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางเคมี คุณภาพทางกายภาพ และคุณภาพทางจุลินทรีย์ของ ขนมหน้านวล

Effect of Storage Time on Chemical, Physical and Microorganism Quality of Kanom Nah Nuan 

นพมาศ พูลเจริญศิลป์, นริศรา อู่ไทย, นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์, รชรัตน์ แย้มพวง, ณัฐฐพร สุบรรณมณี, ธัชชาจรีย์ มาลา และ ศศิรักษ์ คลังวิจิตร 120 – 130

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจ่ามงกุฎข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว

Product Development of Cha Mongkut Dessert using Leum Phua Glutinous Rice 

รัฐพงษ์ ศรีจันทร์, สรชา ผูกพันธ์, ศศิธร มีชัยตระกูล และนะกะวี ด่านลาพล 131 – 139

Back To Top
Search