skip to Main Content

วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 67 ฉบับที่ 1

การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากเส้นใยลูกตาลสุกสู่ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจเรซิ่นของกลุ่มโหนดศิลป์

Development of Agricultural Waste Materials from Ripe Palmyra Palm Fibers
To Notsin Group’s Resin Keychain Products

นันทิพย์ หาสิน นพดล โพชกำเหนิด สมิหลา คีรีศรี

การออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยเทคนิคการสร้างผิวสัมผัสจากผ้าเดนิมเหลือทิ้ง จากการศึกษาวัฒนธรรมรอง สไตล์สตรีทแวร์ ในยุค 80’s

Design of Clothing from Study of Streetwear Subculture in 80’s by Technical Surface Structure from Remnant Denim

ณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล, กฤษณา คงเลิศยศ, พรรณษา บุบผาสุข

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามโดยใช้รูปแบบ Kram Product Model ร่วมกับกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ เพื่อส่งเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                               

Developing Products from Indigo-Dyed Fabric Using the Kram Product Model together with Advanced Systematic Thinking Processes to Promote Skills of Mathayom 4 Students

ปัญจพร   แสนภูวา

การใช้ประโยชน์จากอะโวคาโดเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้คัสตาร์ดชาไทยเพื่อสุขภาพ

Utilization of Avocado as a Fat Replacer in Healthy Thai Tea Custard Filling

อัจฉรา ดลวิทยาคุณ ศิรประภา คำกลม มนัญชยา เม้าพิมพ์พา และบงกช รัตนภูมิ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมตาลโตนดลดพลังงาน

Development of Energy-Reducing Palmyra (Borassus flabellifer L.) Jam

วรธร ป้อมเย็น, จิราภัทร โอทอง, สุธิดา กิจจาวรเสถียร, วรลักษณ์ ป้อมน้อย, ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกรสกะเพราเสริมเห็ดหูหนูเผือก

Development of holy basil flavor-sausage product enhanced with white jelly mushroom

เชาวลิต อุปฐาก, เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์, ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม, เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ, สุมภา เทิดขวัญชัย, วรลักษณ์ ป้อมน้อย, สุธิดา กิจจาวรเสถียร, ศิวกร ตลับนาค, จักรกฤษณ์ ทองคำ, วรธร ป้อมเย็น

ผลของการใช้เมล็ดขนุนป่นทดแทนอัลมอนด์ป่นต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสขนมมาการอง

Effect of Replacing Almonds Powder with Jackfruit Seeds Powder onthe Sensory Characteristics of Macarons

วรลักษณ์ ป้อมน้อย, วรธร ป้อมเย็น, ภูดินันท์ สงอาจินต์, สาธิตา บุญชัย, ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มโอเข้มข้นเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอ

The Development of Concentrated Pummelo Juice (Citrus maxima (Burm.f.) Merr.)

จิราภัทร โอทอง, วรลักษณ์ ป้อมน้อย, ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย, สุธิดา กิจจาวรเสถียร, วรธร ป้อมเย็น

ผลของการเติมผักไชยาผง (Cnidoscolus chayamansa) ต่อคุณภาพของบะหมี่

Effect of Chaya Powder (Cnidoscolus Chayamansa) Addition on Quality of Noodles

จตุพล กิจทวี, นริศรา อู่ไทย, นพมาศ พูลเจริญศิลป์, นัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์, รชรัตน์ แย้มพวง, สุนทร สอนกิจดี, ศศิรักษ์ คลังวิจิตร

การพัฒนาขนมเกลือจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่

Development of Khanom Kleua Dessert from Riceberry  Flour

เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ, คณารัตน์  นิยมญาติ, อินทร เกตุแก้ว, น้อมจิตต์ สุธีบุตร

การสร้างตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Branding on Local Food Packaging in Pattaya, Chonburi Province

นุจิรา รัศมีไพบูลย์, สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี, ปรมะ รอดม่วง, ทศพร ธีรวงศ์กาญจนา, ปิยพร ผุยปุ้ย เสาวรัติธาดา

การบริหารจัดการตราสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เชิงนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวและการสร้างสรรค์สินค้าต้นแบบ

Management of Fashion and Lifestyle Branding and Business Policy Green and Creative Product Prototype.

ณัฏฐวรวีร์ มานพพงษ์, ธีร์ โคตรถา, นพชัย ฟองอิสสระ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย

Problems and Suggestions for the Teaching Chinese Language at the Mattayomsuksa Level in Thailand

รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, กิตติชัย สุธาสิโนบล, XU JIA

Back To Top
Search